Grupe samopomoći u romskim naseljima


S obzirom na položaj romske nacionalne manjine u Beogradu, i pribleme na koje njeni pripadnici/ce nailaze, pre svega u nehigijenskim naseljima, postoji realna potreba da se kroz ovaj projekat utiče na poboljšanje njihovog položaja. Pokretanje grupa samopomoći ostvarilo bi mogućnost aktivnog druženja Romkinja koje bi održavalo njihvou budnost na prevenciji i suzbijanju psihofizičkog, rodno i seksualno zasnovanog nasilja. Uz druženje i podršku voditeljki grupa samopomoći, kreirane su aktivnosti koje grupama pomažu u što boljem sagleavanju situacije i mogućnosšću promene i rešavanja problema sa kojima se susreću.

Voditejlke grupa su deo zajednice, i za njih je organizovana posebna obuka,a jedan od nihovih ciljeva je da kroz komunikaciju i informisanje članica grupa samopomoći razviju baš tu veštinu komuniciranja koja će im pomoći u odnoima sa muškom, ali i sa većinkom populacijom. Uz to razvija se i olidarnost u grupi, i svest o socijalnim i ekonomskim pravima.

Želja nam je da kod žena koje će učestvovati u programu iniciramo promenu u poimanju nasilja, prepoznavanju nasilja i da ih motivišemo na suprotstavljanje nasilju u svom životu i u zajednici u kojoj žive. Učešće žena iz naselja na obuci za vođenje grupa samopomoći ima za cilj nastavak aktivnosti grupa samopomoći i kada formalno projekat prestane da postoji. Uspostavljanje i ustaljivanje rada grupa samopomoći je rezultat kojem težimo planirajući projektne aktivnosti.