Pravo u ljudska prava – o projektu


„Pravo u ljudska prava“ je projekat dizajniran nakon shvatanja da sama zaštita ljudskih prava određenih društvenih grupa nije dovoljna ako oni koji su ugroženi sami ne razumeju bolje prava koja imaju. Projekat je obuhvatio informisanje ugroženih grupa, pre svega dece i mladih iz tih grupa, o njihovim pravima koja im garantuje Univerzalna dekleracija o ljudskim pravima.

Tokom projekta motivisali smo populaciju Roma, Aškalija i Egipćana (RAE zajednicu) da se zalažu aktivnije za poštovanje njihovih prava, uz naglašavanje da su prava koja se tiču obrazovanja najvažnija za poboljšanje položaja ove grupe.

U okviru projekta sprovedeno je 15 saznajnih i kreativnih radionica namenjenih deci i mladima iz nehigijenskih naselja, koja potiču iz porodica interno raseljenih sa Kosova i Metohije. Kroz radionice je prošlo pedesetoro dece.